sobota, marca 29, 2008

Dz 1, 1-11

1 Pierwszą Księgę2 napisałem, Teofilu2, o wszystkim, co Jezus czynił i czego nauczał od początku 2 aż do dnia, w którym udzielił przez Ducha Świętego3 poleceń Apostołom, których sobie wybrał, a potem został wzięty do nieba. 3 Im też po swojej męce dał wiele dowodów, że żyje: ukazywał się im przez czterdzieści dni i mówił o królestwie Bożym. 4 A podczas wspólnego posiłku4 kazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca:
«Słyszeliście o niej ode Mnie - [mówił] - 5 Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni5 Duchem Świętym». 6 Zapytywali Go zebrani: «Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraela?» 7 Odpowiedział im: «Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą, 8 ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami6 w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi».
9 Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał Go im sprzed oczu. 10 Kiedy uporczywie wpatrywali się w Niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach. 11 I rzekli: «Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba».

4 Comments:

Blogger Staszek said...

Wojtek:

Tak jak wcześniej w Ewangelii, Łukasz wspomina słowa Jezusa i darze czy obietnicy od Ojca, który przybędzie, by ich umocnić. Chodzi o Parakleta, Obrońcę, danego Apostołom w dniu Piędziesiątnicy. Ważne jest jednak, żeby uświadomić sobie, że Duch Święty to nie zupełnie "kto inny", że Jezus odchodzi w obłoku, a zamiast niego w płomieniu przybywa Duch Święty. Jeśli głębiej pochylimy się nad tym faktem, jasne stanie się, że Duch Święty jest niczym innym jak Duchem Jezusa (i właśnie dlatego jest święty), który nadaje świętość. Anioł (który w kulturze Żydowskiej był uosobieniem słowa Boga) mówi uczniom: "Ten Jezus, wzięty do nieba,przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba". To ważny fakt. Często słyszy się, że "ktoś wierzy w Boga", ba, "wierzy w Jezusa" i czasem nawet w Ewangelie, ale
nie w Kościół, bo to tylko instytucja. Widzimy, że dla wierzącego chrześcijanina zdanie "wierzę w Boga, ale nie w Kościół" jest wewnętrznie sprzeczne: Kościół jest dlatego święty, że przebywa w nim i w jego członkach Święty Duch, Duch Jezusa, który nadaje mu sens,
uświęca go i prowadzi.

sobota, marca 29, 2008 12:29:00 PM  
Blogger Staszek said...

Staszek:

Gdy Jezus rozmawiał z Apostołami podczas ostatniego wspólnego posiłku przed wniebowstąpieniem, zapytali Go: "Panie, czy w tym czasie [a więc: wkrótce] przywrócisz królestwo Izraela?" (zob. Dz 1, 5-6).
Wygląda na to, że i oni nie wyzbyli się jeszcze swoich dawnych
oczekiwań wobec Jezusa.

Ludzie współcześni Chrystusowi, nawet jeżeli w Niego wierzyli, byli w większości przekonani, że zstąpił on na ziemię jako Mesjasz
polityczny. Sądzono, że Jego królestwo zapanuje w naszym świecie, że aniołowie lada chwila zejdą z nieba, aby usunąć z ziemi wszelkie zło i nieprawość. Dodajmy, że zło i nieprawość były przez Jego wyznawców często utożsamiane z państwem rzymskim, które Żydzi traktowali jako okupanta (w nieco podobny sposób Polacy mogli postrzegać mocarstwa zaborcze). Mylnie -- bo Jezus nie był Mesjaszem politycznym. Przyszedł
przemieniać serca, a nie przesuwać granice państw.

Chrystus od początku mówił wyraźnie, że to wcale nie o to chodzi -- ale nie rozumiano Go. Czasami było to przyczyną prawdziwych dramatów.
Być może właśnie z tego powodu zdradził Jezusa Judasz: kiedy okazało się, że idea, w którą wierzył, runęła, popadł w rozpacz i pozwolił, aby wstąpił w niego szatan.

Ale to, że Jego królestwo nie jest z tego świata, nie oznacza, że mamy
się odwrócić od świata doczesnego. Właśnie tu i teraz mamy bowiem
szansę, aby coś zmienić. Więcej: takie jest nasze zadanie. "Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo?" (Łk 1, 11).

Z jednej strony oczekiwanie przyszłego zbawienia. Z drugiej -- życie, w którym wszyscy jesteśmy powołani do miłowania. Hic et nunc. Tu i teraz.

sobota, marca 29, 2008 12:30:00 PM  
Blogger Staszek said...

Piotrek:

Nastała nowa epoka dziejów. Dzieło odkupienia i zbawienia zostało dokonane. Jezus zmartwychwstał i poczynił wiele znaków dowodząc, że prawdziwie zmartwychwstał i wrócił z krainy martwych do krainy żyjących. Kiedy pojawił się znów, pozdrowił apostołów słowami "Pokój wam".
Następuje przejście do innej, kolejnej epoki. Mesjasz żegna się z uczniami i zasłonięty przez obłok wstępuje w niebo do Królestwa Bożego.
Wtedy pojawili się dwaj mężowie odziani w białe szaty. Kim są? Aniołami, innymi uczniami Jezusa? Nie wiadomo, niezaprzeczalny jest fakt, że odkryta została przed nimi wiedza o ponownym przyjściu Jezusa (mesjanizm po mesjanizmie?).
Wiele czasu musi jednak upłynąć, zanim to nastąpi. Nastała nowa epoka. Epoka życia, epoka budowania raju ziemskiego opartego na pokoju. Pojawia się zapowiedź wielkiej pracy: "...i będziecie moimi świadkami w Jeruzalem i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi".
Jezus zwraca się do apostołów. Ale dzięki świadectwu św. Łukasza również i do każdego z nas.
Bo nie narodziliśmy się dla błahej przyczyny, ale by zostawić ten świat lepszym, gdy odejdziemy.
Nastała nowa epoka dziejów. Czas Ducha Świętego. Parakleta Obrońcy i Pocieszyciela. Już niedługo uczniowie zostaną ochrzczeni w Duchu Świętym.
Otrzymają siłę i dar przekonywania. I tak jak Jezus opowiadał im przez czterdzieści dni o Królestwie Bożym, dając im poznać jego istotę, tak oni teraz będą świadczyć (będą świadkami) o nowej epoce dziejów.

Dawać świadectwo w życiu, aż rozniesie się po krańce ziemi.

sobota, marca 29, 2008 12:31:00 PM  
Anonymous Anonimowy said...

WҺen using the correct instructional course, you will end uƿ practicing mеlodies along with scales and notes.
Just because ɑ piano might be smaller doesn't mean it isn't a good piano.
With all the elеmеnts that are reգuired to play the ρiano, just one vеry basic yet esѕential thing will be ԁіscussed in this post.Take a lߋok at my site rocket piano full download free

środa, czerwca 18, 2014 10:38:00 PM  

Prześlij komentarz

<< Home